วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อัตลักษณ์ : วินัย ปัญญา ทักษะ ;;; เอกลักษณ์ : มีจิตสาธารณะ
 
ดร.วัชระ ตันตรานนท์
นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
นายนิติ วานิชสมบัติ
รองผู้อำนวยฝ่ายกิจการพิเศษ
นางภัชณิชา พุทธปวน
รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ
 
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560         
 
      รายการสรุปข่าวประจำเดือน click
      


อาชีวศึกษาเอกชน ชม. - ลพ. อบรมผู้บร...[ 2017-03-27 ]

ประชุมชี้แจงนโยบายและรับทราบรายละเอ...[ 2017-03-27 ]

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ...[ 2017-03-22 ]

การประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการ 4 ฝ...[ 2017-03-17 ]