วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อัตลักษณ์ : วินัย ปัญญา ทักษะ ;;; เอกลักษณ์ : มีจิตสาธารณะ
 
ดร.วัชระ ตันตรานนท์
นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
นายนิติ วานิชสมบัติ
รองผู้อำนวยฝ่ายกิจการพิเศษ
นางภัชณิชา พุทธปวน
รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ
 
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2560         
 
      รายการสรุปข่าวประจำเดือน click
      


ร่วมกันทำความสะอาด...[ 2017-07-24 ]

พิธีถวายพระพรชัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...[ 2017-07-24 ]

การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ...[ 2017-07-24 ]

บันทึกเทปอาเศียรวาท ถวายพระพรชัย...[ 2017-07-20 ]