นายศิริรัตน์ โอษฐสัตย์
หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องมือกลและอุตสาหกรรมการผลิต
นายโกศล ศรีสุพรรณ
งานวัดผลและประเมินผล
นายอนิเทพ ปันเจริญ
งานหลักสูตรและการสอน