หน้าหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ : ร่วมพัฒนาชุมชน Big Cleaning Day กับเทศบาลตำบลหนองหอย : วันที่โพสข่าว 2015-09-07 09:13:33
เมื่อเช้าวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นักศึกษาและอาจารย์สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ของเทศบาลหนองหอย โดยมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ตำบลหนองหอยเป็นชุมชนที่สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย ลดภาวะหมอกควันและฝุ่นละออง ลดภาวะโลกร้อน เป็นการบูรณาการพัมนาเมืองตามแนวทาง Green and Clean ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนฯ พิธีเปิดโครงการโดยนายกเทศบาลตำบลหนองหอย นายณรงค์ วิบูลย์มา พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน แม่บ้าน อสม. ทำการพัฒนาถนนเส้นลำเหมืองพญาคำ หน้าวิทยาลัยฯ ไปจนถึง ป่าช้าหมู่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย