หน้าหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับภาค : วันที่โพสข่าว 2017-03-09 12:41:56
ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับภาค ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. พร้อมทั้งได้ให้แนวทางปฏิบัติร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยอาชีวศึกษาฯ ในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ผลงานวิจัยของ อ.อนิเทพ ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อที่จะได้ไปเผยแพร่ในระดับชาติต่อไป