หน้าหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 19 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 : วันที่โพสข่าว 2017-03-09 12:29:06
ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ท่านผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอริยวิทย์ 1 อาคารอำนวยการ และให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้.. ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน และนักศึกษาทุกคน ที่สำเร็จการศึกษา และรับประกาศนียบัตร ในวันนี้ ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา จะเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ หรือเป็นพื้นฐาน ในการหาความรู้เพิ่มเติมในอนาคตของตนเอง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทุกคนต้องสร้างสม ให้เป็นคุณสมบัติติดตัวตลอดไป อีกประการหนึ่งคือ คุณธรรมความดี เพราะด้วยคุณธรรมความดีนี้เอง ที่จะทำให้ทุกคน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในทางที่สุจริต ให้เกิดประโยชน์ ในทางที่ดี ที่เหมาะแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติเป็นที่สุด คุณธรรมที่สำคัญ ที่อยากจะฝากไว้ ในวันนี้คือ ความกตัญญูกตเวทิตา ได้แก่ การระลึกถึงคุณที่ผู้อื่น ได้กระทำแก่ตน ไม่ลืม และตอบแทนด้วยการประพฤติตน เป็นคนดี รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยชอบ ดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า วินัย ปัญญา ทักษะ หาโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณ ผู้ที่มีพระคุณแก่เรา ที่สำคัญได้แก่ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ที่ได้ให้การเกื้อกูลแก่เรา ให้วิชาชีพการงานให้เราได้อยู่สุขสบาย มาจนทุกวันนี้ ให้สมกับชื่อรุ่นของนักเรียน นักศึกษา รุ่นที่ 19 จึงหวังว่า นักเรียน และนักศึกษา ที่อยู่พร้อมกัน ณ ที่นี้ จะได้รับฟัง และเลือกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม เป็นสำคัญ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้ พบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป และประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ดี ที่พึงปรารถนา ทุกประการ