หน้าหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันการศึกษาเอกชน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ขอแสดงความยินดีกับคณะอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจ ประจำปี 2256 – 2558 ดังนี้ : วันที่โพสข่าว 2016-02-15 15:12:24
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นจตุุตุดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556 1. อ. อรุณโรจน์ แสงสีสด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2557 1. อ.ถิรวัจน์ อะกะเรือน 2. อ.พรเทพ ไชยวรรณ์ 3. อ.รณชัย สุนันตา 4. อ.สยามรัฐ ณ เชียงใหม่ 5. อ.สิทธิชัย อินชัย 6. อ.สุชาติ ไชยวงค์ 7. อ.พัชรินทร์ ทันตสุวรรณ 8. อ.ศิรินาถ กล่ำศิริ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556 1. อ. อนิเทพ ปันเจริญ 2. อ. ทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2557 1. อ.เชาวลิต ผาดศรี 2. อ.ธีรพงษ์ ณ เชียงใหม่ 3. อ.อัครพล สุขพันธ์ รางวัลครูในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2558 1. อ.สยามรัฐ ณ เชียงใหม่ นักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดี คือ นายมงคล คำป๊อก นักศึกษาสาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวส.2 ซึ่งได้รับรางวัล นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ..