Username :
Password  :

การประชุมเชิงปฏิบัติ...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับภาค ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุม สำนัก...

พิธีมอบประกาศนียบัตร...

ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ท่านผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอริยวิทย์ 1 อาคารอำนวยการ และให้โอวาทแก่นักศึกษ...

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน...

อ.นิติ วานิชสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกิจการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย แจ้งว่า “..วิทยาลัยฯ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ...

15 - 17 สิงหาคา 2559...

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน นำโดย อ.อนิเทพ ปันเจริญ ได้จัดส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป...

พิธีเปิดค่ายนักศึกษ...

เช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยฯ ได้มีพิธีเปิดค่ายนักศึกษาใหม่ "เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" ให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน โดยนักศึกษาใหม่แต่ละระดับชั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้ทุกคน ทั้...

6 มิถุนายน 2559 เปิด...

บรรยากาศเปิดเทอมใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ของวิทยาลัยฯ คึกคักเป็นพิเศษ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทุกคนร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ หลังจากนั้น อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ...