Username :
Password  :

การประชุมเชิงปฏ...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับภาค ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุม สำนัก...

พิธีมอบประกาศนี...

ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ท่านผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอริยวิทย์ 1 อาคารอำนวยการ และให้โอวาทแก่นักศึกษ...

แผนกวิชาช่างกลโ...

อ.นิติ วานิชสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกิจการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย แจ้งว่า “..วิทยาลัยฯ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ...

15 - 17 สิงหาคา...

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน นำโดย อ.อนิเทพ ปันเจริญ ได้จัดส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป...

พิธีเปิดค่ายนั...

เช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยฯ ได้มีพิธีเปิดค่ายนักศึกษาใหม่ "เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" ให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน โดยนักศึกษาใหม่แต่ละระดับชั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้ทุกคน ทั้...

6 มิถุนายน 2559...

บรรยากาศเปิดเทอมใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ของวิทยาลัยฯ คึกคักเป็นพิเศษ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทุกคนร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ หลังจากนั้น อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ...

วันการศึกษาเอกช...

ในงานดังกล่าวทางแผนกวิชาช่างกลโรงงานขอแสดงความยินดีกับ อ.อนิเทพ ปันเจริญ ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556...

ว.เทคโนโลยีเอ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา จำนวน 53 ประเภทการแข่งขันฯ รวมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฯ จำนวน 87 คน ได้รับเหรียญทอง 40 เหรียญ เหรียญเงิน 10 เหรียญ ...

ประชุมผู้ปกคร...

ทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 โดย อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม โดยชี้แจ...

ศึกษาดูงานต่างจ...

ช่วงปิดภาคเรียน 1/58 ที่ผ่านมาทางสาขาเครื่องมือกลและอุตสาหกรรมการผลิตได้นำ อาจารย์และนักศึกษาในแผนกออกเดินทางไปยัง บ.ฮีโน่มอเตอร์ จ.ชลบุรี เพื่อทำการศึกษาดูงานกระบวนการประกอบรถบรรทุกขนาดใหญ่...

นักศึกษาสาขาเคร...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสาขาเครื่องมือกลได้มีโอกาศเข้าศึกษาดูงาน บ.ทิปโก้ฟูดส์ ซึ่งได้ทำการเข้าศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ Aura ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพข...

ร่วมพัฒนาชุมชน ...

เมื่อเช้าวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นักศึกษาและอาจารย์สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ของเทศบาลหนองหอย โดยมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ตำบลหนองหอยเป็นชุมชนที่สะอาด สวยงาม...

พิธีแสดงตนเป็นพ...

เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยทางยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ ได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ในโอกาสนี้กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีเอกชนจังหวัดเช...

พิธีหล่อเทียนพร...

วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา โดยกราบนมัสการอาราธนาพระภิกษุสงฆ์จากวัดสันป่าเลียง วัดสันคือ วัดเชีย...

เครื่องมือกลคว้...

เมื่อวันที่ 25 มิถุนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียได้จัดพิธีไหว้ครู และได้มีการประกวดการจัดพานไหว้ครูทางสาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสามารถคว้ารางวัลชมเชยทั้งประเภทพานดอกไ้และพ...

พิธีสักการะพระพ...

ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ท่านผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้เป็นประธานในพิธีสักการะพระพุทธมงคลศรีเอเชีย / พระวิษณุกรรม หลังจากนั้นได้มีพิธีไหว้ครูช่าง - ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 255...

ปฐมนิเทศนักศึกษ...

อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยกล่าวชื่นชมและขอบคุณในความไว้วางใจของผู้ปกครองท...

คนเก่งประจำแผนก...

นักศึกษาเทคนิคอุตสาหกรรมชั้นปีที่ 5 ได้ทำการสอบคัดเลือกรอบโควต้าภาคเหนือตอนบน สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...

ครบรอบ 19 ปี งา...

เทศน์โดย พระไกรสร กิตฺติเมธี วัดท่าใคร้ เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์จำแลงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัทรี แล้วถวายคืนพร้อมถวายพระพร ๘ ประการ ท้าวสักกะเทวราชเสด็จแปลงเป็นพราหมณ์เพื่อทูลขอนางมัทรี พระเว...

งานเอเชียนิทัศน...

ท่าน ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้ชมนวัตกรรมและผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรมในสาขางานต่าง ๆ ในงานเอเชียนิทัศน์ ครั้งที่ 10 ( 15 มกราคม 2558)...

พิธีถวายพระพรช...

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 87 พรรษา และงานวันพ่อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาค...

สืบสานประเพณียี...

นักศึกษาสาขาเครื่องมือกลได้ส่งกระทงและโคมลอยประกวดในประเพณียี่เป็งที่ผ่านมา ...

ประมวลภาพการทัศ...

นักศึกษาเทคนิคอุตสาหกรรมเข้าศึกษาดูงาน บ.โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 13-17 ต.ค. 57 ...