อ.ฐาณิญา ถาวร
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อ.วชิราภรณ์ บุญเพชร
อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อ.มยุรี วงค์ฝั้น
อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อ.ถวัลย์ลักษณ์ ศรีจันทร์ดี
อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว