อาจารย์ พิเชษฐ์ แก้วมาลา
งานพัฒนาวินัยสาขางานยานยนต์ งานเงินกู้และทุนสาขางานยานยนต์ ที่ปรึกษา ชย.3/1
อาจารย์ ภาคภูมิ ริมประสงค์
งานประกันคุณภาพสาขางานยานยนต์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา ที่ปรึกษา ชย.5/1-5/2
อาจารย์ โกวิทย์ หน่อปัน
งานวัดผลสาขางานยานยนต์ งานพัฒนาสาขางานยานยนต์ ที่ปรึกษา ชย.1/1
อาจารย์ ณรงค์ศักดิ์ ไชยวรรณ์
งานกิจกรรมสาขางานยานยนต์ งานสารสนเทศสาขางานยานยนต์ ที่ปรึกษา ชย.4/1-4/2