หน้าหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ : ลงเรียนซ่อมเสริมตอนเย็น : วันที่โพสข่าว 2015-07-03 10:30:35
งานวิชาการ เปิดโอกาสให้นักสึกษาลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมตอนเย็น โดยมีกำหนดการ ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557 และติดต่อเรียนกับอาจารย์ประจำวิชาหลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว