นายกษิดิ์เดช เหมืองอุ่น
อาจารย์ประจำสาขา ก่อสร้าง
นางสาวพรพิมล จันตัน
อาจารย์ประจำสาขา สถาปัตยกรรม