Username :
Password  :
    กำลังทำการปรับปรุงข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศนียบั...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขางานก่อาร้าง และ สาขางานสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 19 "รฦก"...

การสอบประเมิณความรู้...

การสอบประเมิณความรู้มาตราฐาน ของนักศึกษาสาขางานก่อสร้างและสาขางานสถาปัตยกรรม ชั้นปี่ 3...

นักศึกษาสาขางานก่อสร...

นักศึกษาสาขางานก่อสร้างเข้าร่วมงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ หอประชุม มหาลัยเชียงใหม่...

นักศึกษาสาขางานก่อสร...

นักศึกษาสาขางานก่อสร้างร่วมจักงานเอเชียนิทัศน์ครั้งที่ 12...

การแข่งขันกรมพัฒนาฝี...

สาขางานก่อสร้าง ได้ส่ง นายณัฐพล นามแก้ว และนายอนุพงษ์ ใจทา ทดสอบสาขาต่อประกอบมุมไม้ , นายเมธี ก่อนแสงจิตร และนายปรัชญา มะชะลา ทดสอบสาขาปูกระเบื้อง และส่ง นายอัศนัย นาคแก้ว ทดสอบสาขาก่ออิฐ...

การประกวดสร้างสรรค์ส...

นักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 ดังนี้ • ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ อาชี...