Username :
Password  :

พิธีมอบใบประกาศ...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขางานก่อาร้าง และ สาขางานสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 19 "รฦก"...

การสอบประเมิณคว...

การสอบประเมิณความรู้มาตราฐาน ของนักศึกษาสาขางานก่อสร้างและสาขางานสถาปัตยกรรม ชั้นปี่ 3...

นักศึกษาสาขางาน...

นักศึกษาสาขางานก่อสร้างเข้าร่วมงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ หอประชุม มหาลัยเชียงใหม่...

นักศึกษาสาขางาน...

นักศึกษาสาขางานก่อสร้างร่วมจักงานเอเชียนิทัศน์ครั้งที่ 12...

การแข่งขันกรมพั...

สาขางานก่อสร้าง ได้ส่ง นายณัฐพล นามแก้ว และนายอนุพงษ์ ใจทา ทดสอบสาขาต่อประกอบมุมไม้ , นายเมธี ก่อนแสงจิตร และนายปรัชญา มะชะลา ทดสอบสาขาปูกระเบื้อง และส่ง นายอัศนัย นาคแก้ว ทดสอบสาขาก่ออิฐ...

การประกวดสร้างส...

นักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 ดังนี้ • ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ อาชี...

ครบรอบ 19 ปี งา...

เทศน์โดย พระมหาสกุล มหาวีโร วัดผ้าขาว กัณฑ์มหาพน เป็นกัณฑ์ป่าใหญ่ ชูชกหลอกล่ออจุตฤๅษีให้บอกทางสู่อาศรมพระเวสสันดรแล้วก็รอนแรมเดินไพรไปหา เมื่อถึงอาศรมฤๅษี ชูชกได้พบกับอจุตฤๅษี ชูชกใช้คารมหลอ...

กิจกรรม งานเอเช...

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียจัดกิจกรรมเอเชียนิทัศน์ ครั้งที่ 10 เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งทางสาขางานก่อสร้าง และ สาขาสถาปัตยกรรม ได้จัดกิจกรรมและจัดแสดงงานผลงานของนักศึกษา...

การแข่งขันฝีมือ...

ขอแสดงความยินดี กับ นายรักษิต บานใจ นักศึกษาสาขางานก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ผู้ชนะเลิศภาคเหนือ ที่ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 ของประเทศไทย สาขาช่างก่ออิฐ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

รางวัลภาพดีเด่น...

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียนายภูริพัฒน์ คำมูล และนาย ปฏิภาณ ทองม้วน นักศึกษาสาขางานสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลภาพดีเด่นจากการแข่งขันประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหมือน ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ ...