สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 128 หมู่ 5 ถ. มหิดล ต. หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
   
 
     
 
 
 
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสาขาวิชา

 
 
   
กิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้นำตัวแทนคุณแม่ดีเด่นจากสาขางานต่าง ๆ รวม 10 ท่านทางสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คือคุณ
ข้อมูล : คลิกดูรายละเอียดกิจกรรม
 
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 12 กรกฏาคม 2555 ทางวิทยาลัยได้จัดพิธีกรรมทางศาสนาขึ้นคือ
์้จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ. ลานกิจกรรม หน้าเสาธง เพื่อการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการทะนุบำรุง รักษา
ข้อมูล : คลิกดูรายละเอียดกิจกรรม
 
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษารู้สึกสำนึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่คอยให้การอบรมสั่งสอน และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ซึ่งภายในงานมีตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา แต่ละชั้นปีมอบพานดอกไม้ และพานธูปเทียน
ข้อมูล : คลิกดูรายละเอียดกิจกรรม
 
กิจกรรมอบรมสัมมนา Beginning Network Frofessional by Jodoi4

เนื่องด้วยทางบริษัท โจดอย ไอที แอนด์ เวอร์วิส จำกัด เป็นบริษัททำเกี่ยวข้องในสายงาน IT เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดฟรีสัมมนาด้าน Network ขึ้นเนื้อหาการอบรมเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการทำงานในด้านสายงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network ด้านการ Config อุปกรณ์ Route
ข้อมูล : คลิกดูรายละเอียดกิจกรรมอบรมสัมมนา
 
   

กิจกรรมงานเอเชียนิทัศน์ ครั้งที่ 7 วันที่ 17-18 มกราคม 2555

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานธุรกิจ-พาณิชยกรรม และงานอุตสาหกรรม รวม 31 รายการ และการแข่งขันสาระงานอื่นๆ อีกรวม 50 รายการ

ข้อมูล : คลิกดูรายละเอียดกิจกรรมนักศึกษา

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 2 ธันวาคม 2554

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้นำตัวแทนคุณพ่อดีเด่นจากสาขางานต่าง ๆ รวม 10 ท่านทางสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คือคุณพ่อเฉลิมชัย       มหาวัน ซึ่งเป็นคุณพ่อของนายนายอรรถชัย   มหาวัน เป็นนักศึกษาระดับ ประกาศณียบัตรวิชาชีพ 1   รวมทั้งบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 

ข้อมูล : คลิกดูรายละเอียดกิจกรรมนักศึกษา

 
   

นักศึกษารับรางวัลกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 2554 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

นักศึกษาสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ห้อง ทค.1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ระหว่างวันที่ 19-29 กรกฏาคม 2554 จังหวัดกำแพงเพชร (ชากังราวเกมส์) และกีฬายาววชนแห่งชาติ ภาคที่ 5 ครั่งที่ 28 ระหว่างวันที่ 20 -30 ตุลาคม 2554 ณ. จังหวัดเชียนใหม่ ( เชียงใหม่เกมส์) โดยได้รับรางวัลและเกียรติบ้ตรดังนี้

ข้อมูล : คลิกดูรายละเอียดนักศึกษารับรางวัล

 
   

กิจกรรม Free Day วันที่ 31 ตุลาคม 2554

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ประกาศให้วันที่ 31 ต.ค.54 เป็นวัน FREE DAY แก่คณาจารย์และนักศึกษา ในการแต่งกายแฟชั่น หรือแต่งกายชุดแฟนซีสุภาพ เพื่อต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน ที่จะมาถึง เชิญพี่น้องชาวเทคโนเอเชียทุกท่านร่วมแต่งกายได้อย่างเสรี เปิดกรอบทางความคิด ไม่ยึดติดสิ่งเดิมๆ และคาดว่ากิจกรรม FREE DAY เช่นนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน แต่จะวันไหนของเดือนต้องติดตามข่าวสารต่อไป

   

กิจกรรมศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 12 ตุลาคม 2554

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการเสริมความรู้ใหักับนักศึกษาภายในสาขาวิชาโดยจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จังหวัด เพรชบุร

ข้อมูล : คลิกดูรายละเอียดกิจกรรมศึกษาดูงาน

 
   
 
กิจกรรม Sport Day ปีการศึกษา 2554 วันที่ 25 สิงหาคม 2554

วิทยาลัยเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมวันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2554 ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬามากมายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักศึกษาต่างสาขาวิชาด้วยกัน

ข้อมูล : คลิกดูรายละเอียด Sport Day ประจำปีการศึกษา 2554
 
   
กำหนดการงานวิชาการ ในรอบเดือน กรกฏาคม 2555.................................................................................................................................................
 
2 ก.ค. 55
อาจารย์ประจำสิชาการส่งสมุดสีฟ้าให้วัดผลสาขา.
16-20 ก.ค. 55
อ.ประจำวิชาบรรจุข้อสอบกลางภาค 1/2555
24 ก.ค. 55
คณะกรรมการวัดผล+นักการจัดเตรียมห้องสอบ
25-27 ก.ค. 55
สอบกลางภาค 1/2555์
 
 
 
 
  หมายเหตุ .. กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามตรวจสอบกับทางประกาศของวิทยาลัย....  
 
 
 

 
 
กำหนดการงานวิชาการ ในรอบเดือนนี้
 
   

     
 
 
 
     
 
ปลูกฝังต้นกล้าแห่งความคิด
เพื่อชีวิต และอนาคต
ที่เราเลือกได้
ปลูกฝังจิตสำนึกการแบ่งปัน
เพื่อสังคมที่ดีกว่า
ปลูกฝังกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553
 
จำนวนผู้เข้าชม
ครั้ง
จำนวนออนไลท์ตอนนี้
2
คน
 
ข้อมูล : สาขาวิชาเทคนิค - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
ประจำปีการศึกษา 1 /55
ข้อมูล : สาขาวิชาเทคนิค - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
 
 

 
 
 
     
Update w Tuesday 21-Aug-2012 12:27 ->->->->->->