ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ
นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
Email : emmykiet@hotmail.com

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
นายนิติ วานิชสมบัติ
Email : niti_techno@hotmail.com

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางภัชณิชา พุทธปวน
Email : phatchni@hotmail.com
Copyright © 2008 by Asia Technologyical College วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 128 หมู่ 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000   โทรศัพท์. 053-140244-5 โทรสาร. 053-140246